ที่的4种用法

第一种用法:名词(น. นาม);

1.地,土地
ที่รกร้าง荒地

ที่เพาะปลูก耕地

2.处,处所,地方,地点

ที่อ่านหนังสือ看书的地方


第二种用法:关系代词(สรรพ. สรรพนาม);

1.的(表示专指)
เครื่องมือที่สำคัญ重要的工具

ที่คุณพูดมานั้นผมเห็นด้วย你所说的,我同意

ไม่มีงานที่จะทำ没有工作可做


第三种用法:关系副词(ว.  วิเศษณ์)

1.表示原因等

เขาดุฉันที่มาสาย他责骂我来迟

ยินดีมากที่ได้รู้จักคุณ很高兴认识你

2.序数词前缀

ที่หนึ่ง第一

ที่ห้า第五

 

第四种用法:前置词,介词(บ. บุพบท):

在(表示处所)

ที่สนามบิน在机场

ที่ห้องสมุด在图书馆

 

常用的固定搭配:

ที่เกิด出生地;发源地,发祥地

ที่เกิดเหตุ现场,肇事点

ที่ขายตั๋ว售票处

ที่จริง实际上;事实上

ที่เชื่อถือได้可以信任的

ที่ดิน土地

ที่ใด哪里;任何一个地方

ที่แท้真正的,见ที่จริง

ที่นั่ง座位

ที่นี่这里

ที่พัก1.住处,住宅,宿舍;2.休息室

ที่บ้าน1.在家里;2.家里人

ที่รัก亲爱的;第二人称代词(亲爱的)

ที่แล้วมา以往;过去

ที่สุด尽头,末端;最,至

ที่หมาย1.目的地;2.靶子

ที่อยู่地址,住所,住宅

以上内容摘自《泰汉字典》,沪江泰语整理,未经允许请勿转载。