การ是动词词头,通常加在动词前面将动词变作名词,是正式用语中的用法。
例如:การทำของเขาไม่ดีนะ 他的做法不好。
非正式用语情况下会被省略,但是句子中的词仍旧是名词词性
例如:(การ)กินดีก่วา(การ)นอน 吃比睡好。

ความ是形容词、副词词头,加在这两类词前将其变为抽象名词。
例如:ความสวยงาม 美丽 ความรู้สึก 感受
บางครั้งความรู้สึกอาจพูดไม่ออกแต่เข้าใจได้ 有时候感觉或许说不出来,但能理解。

 点击查看更多此系列文章>>