ด้วย

1.做副词:也,亦
ฉันจะไปด้วย 我也去。

2.做介词
1).以,用,借助(通常后接名词)
อาจารย์สอนด้วยภาษาไทย  老师用泰语上课。
2).放在名词或名词词组前表状态
เขายิ้มด้วยความพอใจ 他满意的笑了。
3).为……所(前接动词或形容词)
เสื้อเปียกด้วยเหงื่อ 衣服被汗水弄湿了。
4).因,由于(后通常接名词)
ย่าตายด้วยโรคมะเร็ง 奶奶因癌症而去世。

3.做连词:由于,因为(后通常接一个结构相对完整的句子)
วันนี้เขาไม่ได้มาประชุมด้วยเหตุที่เขาติดงานด่วน 今天他没有来开会是因为被急事缠身。

 点击查看更多此系列文章>>