เรียบร้อย这个词在日常生活中使用频率也很高哦,因为它的用法不少呢,所以在句中所表达的意思也会不一样。想弄明白?跟着我们一起来看看吧。

เรียบ ร้อย这个单词在泰语的日常使用中经常被用到,因为它有多种用法,所以在句中所表达的意思也有多种,要想弄清楚明白,就更这小编来看看吧!

1.表“完成”
เรื่องนี้เขาจัดเรี่ยบร้อยแล้ว 这件事他处理完了。

2.表“得体,斯文”
เธอเป็นคนที่เรียบร้อย เพื่อนทุกคนก็ชอบเธอมาก 她是个得体的人,每个朋友都很喜欢她。

3.表“妥善”
งานที่อาจารย์สั่ง เราต้องทำให้เรียบร้อยหน่อย 老师分配的工作,我们需要做得妥善一点。

 点击查看更多此系列文章>>