น่า这个词在口语中经常使用,它有单独使用的意思,也有和其他词语组合使用的意思。所以小编今天就为大家整理了一下与น่า有关的用法,希望对大家有帮助!

1.น่า+动词 可以做成一个新的形容词。例如:
อาหารร้านนื้น่ากินมาก 这家店的饭菜很好吃。

2.น่า 单独使用可以表示“值得”,通常与จะ连用。例如:
เสื้อที่ร้านนั้นราคาถูก น่าจะไปดูบ้าง 那家店的衣服价格便宜,值得去看看。

3.น่า จะ连用还可以表示“也许,应该”。例如:
วันนี้วันเสาร์ เขาน่าจะกลับบ้านไปแล้ว 今天星期六,他应该已经回家了。

 点击查看更多此系列文章>>