1、คุณพ่อ สายเป็นเกี่ยวกับเสียแล้ว ช่วยแก้ให้ผมหน่อยได้ไหม?
爸!钓线缠在一起,帮我解开好吗?

2、ต้องทำดัวยตนเอง อย่าอาศัยคนอื่นช่วยอยู่รำไป
要自己动手做,不能老是依靠别人帮忙。

3、ผมแก้ไม่ออกนี่
我解不开嘛!

4、ค่อยๆ ทำ อย่าใจร้อน ยิ่งใจร้อน ยิ่งแก้ไม่ออก
慢慢来,不用急,越急越解不开。

5、ครับ คุณพ่อ
是的,爸爸。

6、การตกปลาเป็นการฝึกความอดทน
钓鱼就是训练耐心的。

 点击查看更多此系列文章>>