1、ผมอยากจะขอนัดเวลามาพบ และ สนทนากับเขา
我想跟他约时间见面谈。

2、คุณกรุณาโทรมาอีกครั้งได้ไหม?
请你迟些时间再打过来好吗?

3、ผมฟังคุณพูดไม่ค่อยชัดนัก กรุณาพูดเสียงดังหน่อย
我听不清楚你的话,请大声点。

4、กรุณาบอกเขาเมื่อเขากลับมาได้ไหม?
他回来时请告诉她好吗?

5、ขอทราบหมายเลขโทราศัพท์ของคุณด้วย?
请问你的电话号码?

6、กรุณาบอกเขา ผมแช่เจิ้ง โทรศัพท์ 7513835
请你告诉他,我姓郑,电话是7513835

 点击查看更多此系列文章>>