ได้ยิน 听见

ฉันไม่ได้ยินเสียงคุณ
我听不见你的声音。

ฉันได้ยินเขาพูดกับเพื่อนของฉัน
我听见他跟我的朋友说话。

ฟัง 听

ฉันไม่ชอบฟังเพลง
我不喜欢听歌。

ฉันไม่ชอบฟังเพลงแต่ชอบร้องเพลง
我不喜欢听歌,但是喜欢唱歌。

生词学习:

เสียง:声音

พูดกับ:与(某人)说话

เพลง:歌曲

ร้อง:唱  

本文由沪江泰语整理和翻译,转载请注明出处。