มีอยู่แค่ทางเดียวที่ไม่ควรเลือก นั่นก็คือเลือกที่จะปล่อยวาง

只有一条路不能选择——那就是放弃的路。

 词汇学习:

เดียว   一,唯一

เท่านั้น   仅,放于句末用于强调数量之少

เลือก    选择

ปล่อยวาง  放弃

 点击查看更多此系列文章>> 

 本文内容为沪江泰语原创,转载请注明出处。