คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป
你将会得到别人最好的东西,当你把你最好的东西献给别人时。

词汇学习:
รับ 接受 
ดีที่สุด 最好的
คนอื่น 别人
สิ่ง 东西;物品

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。
 点击查看更多此系列文章>>