据广大语言学习者反应,在学字母阶段是非常乏味的。不断地重复同一个字母,无休止地念同一个音,真是令人抓狂。现在我们有一种有趣又简单的学习方法,那就是唱歌,几好玩的,大家不妨试试~~

 

泰语歌词

ลา...ล่า..ลา..ล้า..ล่า.ลา..ลา.ลา

มาร่วมร้องเพลง ก.ไก่

 

 ไก่ตื่นออกไข่แต่เช้า

 ไข่ในเล้าตัวน้อย

 ขวดใส่น้ำดื่มได้บ๊อย...บ่อย

 ควายออกไปไถนา

 ตื่นทำงานแต่เช้า

 ระฆังเสียงดังก้องมา

 งูมีพิษร้ายหัวใจกล้า

 จานเอาไว้ใส่อาหาร

 

ลา...ล่า..ลา..ล้า..ล่า.ลา..ลา.ลา

มาร่วมร้องเพลง ก.ไก่

 

 ฉิ่งเสียงไพเราะจับใจ

 ช้างช่วยลากซุงท่อนไม้

 โซ่ล่ามเอาไว้สัตว์ดุร้าย

 เฌอต้นไม้คู่กัน

 หญิงสวยทั้งกายและใจ

 ชฎาสวมเอาไว้ร่ายรำ

 ปฏักปักวัวควายให้เชื่อฟัง

 ฐานไว้วางพระพุทธรูป

 มณโฑผิวสวยหน้าขาว

 ผู้เฒ่าอยู่ใกล้แล้วอบอุ่น

 เณรอยู่วัดบำเพ็บบุญ

 เด็กวัยน่ารักสดใส

 เต่าเชื่องช้าแต่ภาคเพียร

 ถุงใส่ของได้มากมาย

 ทหารช่วยปกป้องรักษาภัย

 ธงผืนนี้คือประเทศไทย

 

ลา...ล่า..ลา..ล้า..ล่า.ลา..ลา.ลา

มาร่วมร้องเพลง ก.ไก่

 

 หนูสัตว์นำเชื้อโรคร้าย

 ใบไม้ช่วยให้ความร่มเย็น

 ปลาอยู่ในน้ำสวยงามเด่น

 ผึ้งช่วยให้น้ำหวาน

 ฝาครอบปิดอาหารไว้

 พานใส่ธูปเทียนดอกไม้

 ฟันเคี้ยวอาหารให้กลืนง่าย

 สำเภาขนส่งสินค้า

 ม้าวิ่งเร็วทันใจ

 ยักษ์เคี้ยวยาวตัวโต

 เรือจะพาลอยข้ามน้ำได้

 ลิงชอบปีนป่ายต้นไม้

 แหวนให้เธอสวมไว้

 ศาลาพักกายหายร้อน

 ฤษีจำศีลและเป็นครูสอน

 เสือเป็นสัตว์ดุร้าย

 หีบใส่เสื้อผ้าเก็บไว้

 จุฬาเว่าไทยร่องรอย  

 อ่างเลี้ยงไว้ปูปลาหอย

 นกฮูกนั้นตาโต๊...โต

 

ลา...ล่า..ลา..ล้า..ล่า.ลา..ลา.ลา

มาร่วมร้องเพลง ก.ไก่


歌曲大意

啦啦啦....我们来一起来唱歌。

鸡一大早在窝里下蛋,鸡蛋在窝里孵成小鸡,杯子常用来装水,水牛出去犁田,人们起了个大早,钟声响轰轰,蛇有毒心又狠,碟子用来盛食物。

啦啦啦....我们来一起来唱歌。

钹的声音悦耳好听,大象帮运木材,链条用来拴动物,两棵树成对,女人漂亮称心,尖顶冠辉煌华丽,竹鞭用来训水牛,坛座用来放佛像,孔剧美女皮肤白,老头暖暖躺在屋檐下,小和尚出来化缘,孩子笑容可爱天真,乌龟爬得慢但有韧力,袋子能装很多东西,军人保卫安全,这面国旗是(代表)泰国。

啦啦啦....我们来一起来唱歌。

老鼠带来传染病,树叶可以降温,鱼在水里多漂亮,蜜蜂能做出甜糖水,盖子用来护食物,托盘用来放花环,牙齿用来嚼食物,帆船用来运输货物,马能飞奔驰骋,夜叉牙长个子大,船载浮水上,猴子爱爬树,戒指用来戴手上,凉亭可以乘凉,老智者教人理,老虎是凶狠的动物,箱子用来装衣服,风筝飞翔,缸用来养鱼蚌,猫头鹰眼睛大大。

啦啦啦.....我们来一起来唱歌。

以下为另一个版本的字母歌歌词
ก เอ๋ย ก ไก่ 小鸡咯啊咯

ข ไข่ อยู่ ใน เล้า 鸡蛋就在窝

ฃ ฃวด ของ เรา 瓶子我们的

ค ควาย เข้า นา 水牛赶进田

ฅ ฅน ขึง ขัง 人人都健壮

ฆ ระฆัง ข้าง ฝา 墙上有时钟

ง งู ใจ กล้า 遇蛇要胆大

จ จาน ใช้ ดี 盘子好使用

ฉ ฉิ่ง ตี ดัง 小钹响叮当

ช ช้าง วิ่ง หนี 小象急急跑

ซ โซ่ ล่าม ดี 铁链拴住了

ฌ กะเฌอ คู่ กัน 与树成双对

ญ หญิง โสภา 女人最俊美

ฎ ชฎา สวม พลัน 尖顶冠戴上

ฏ ปฏัก หุน หัน 棍子赶牛忙

ฐ ฐาน เข้า มา รอง 座子拿来垫

ฑ นางมณโฑ หน้า ขาว 曼陀女脸白

ฒ ผู้เฒ่า เดิน ย่อง 老人步蹒跚

ณ เณร ใม่ มอง 小和尚不看

ด เด็ก ต้อง นิมนต์ 小孩要敬僧

ต เต่า หล้ง ตุง 乌龟背凸起

ถ ถุง แบก ขน 袋子来搬运

ท ทหาร อดทน 军人有耐力

ธ ธง คน นิยม 人要崇拜旗

น หนู ขวัก ไขว่ 老鼠乱哄哄

บ ใบไม้ ทับถม 叶子堆积厚

ป ปลา ตา กลม 鱼眼圆又圆

ผ ผึ้ง ทำ รัง 蜜蜂来筑窝

ฝ ฝา ทนทาน 盖子久经用

พ พาน วาง ตั้ง 高脚盘放着

ฟ ฟัน สะอาด จัง 牙齿真干净

ภ สำเภา กาง ใบ 帆船扬起帆

ม ม้า คึก คัก 骏马齐欢腾

ย ยักษ์ เขี้ยว ใหญ่ 巨人大獠牙

ร เรือ พาย ไป 小船赶紧划

ล ลิง ไต่ ราว 猴子爬上杆

ว แหวน ลง ยา 戒指上珐琅

ศ ศาลา เงียบ เหงา 凉亭冷冷清

ษ ฤษี หนวด ยาว 修行人长胡须

ส เสือ ดาว คะนอง 老虎山大王

ห หีบ ใส่ ผ้า 箱子装衣裳

ฬ จุฬา ท่าผยอง 五角风筝飞

อ อ่าง เนือง นอง 盆里溢满水

ฮ นกฮูก ตา โต 猫头鹰大眼