"คอย" ... ทั้งๆที่ รู้ว่า "ไม่มีประโยชน์อะไร"
“等”……尽管知道“没有什么意义”

"ให้ใจ" .. ทั้งๆที่ รู้ว่า "ไม่ได้อะไรกลับคืนมา"
“心”……尽管知道“没有什么返还”

" ยิ้ม " ... ทั้งๆที่ รู้ว่า "เหนื่อยใจ" , และอ่อนล้า
“笑”……尽管知道“已灰心丧志”

" รัก " ... ทั้งๆที่ รู้ว่า "เสียเวลา" > แต่ก็ยัง บ้าที่จะ "รอ" !!!
“爱”……尽管知道“浪费时间”,但仍然痴迷的“等待”!!!

 点击查看更多此系列文章>> 

声明:双语文章中,中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。