ไก่ 鸡 น้อมไหว้ 躬身合十礼


ไข่สวัสดี 你好,再见


ฃวด 瓶子 พาที 语言


ควาย ครื้นเครง 兴高采烈


ระฆัง 钟  หง่างเหง่ง 叮咚