เฌอ 树木 ไสวเล่นลม 大风


หญิง 女人 ก้าวหน้า 进步


ชฎา 尖顶冠  สวยสม 很不错


ปฏัก 刺棍  แหลมคม 尖刻


ฐาน 台,座 คุณธรรม 品德