มณโฑ十面魔王之妻 曼陀 ใฝ่รู้ 求知


ผู้เฒ่า 老人  เรียนร่ำ 学习


เณร 小沙尼 ก้าวนำ带步


เด็ก小孩 ช่างฝัน做梦


เต่า乌龟 หมายมุง族群