ไม่ได้……或……ไม่ได้这个句型大家一定非常常见,不过大家会使用它吗?把内容接在ไม่ได้前和ไม่ได้后又会有什么不同呢?今天小编就来告诉大家吧~

ไม่ได้
1.动词+ไม่ได้ 表示不可以,不能做某事
เราปวดฟันกินข้าวไม่ได้ต้องกินโจ๊ก 我牙痛,吃不了饭,要喝粥。

2.ไม่ได้+动词 表示没有做某事
เมื่อวานดิฉันกลับบ้านแล้วไม่ได้ไปเที่ยว 昨天我回家了,没有去玩。

 点击查看更多此系列文章>>