คณะ /สถาบัน
 专业/学院

แพทยศาสตร์ 医学

พยาบาลศาสตร์ 护理学

จิตวิทยาศาสตร์ 心理学

ทันตเพทยศาสตร์ 口腔学

เภสัชศาสตร์ 药理学

สัตวศาสตร์ 兽医学/动物医学

ประสาทวิทยาศาสตร์ 神经学

กายวิภาคศาสตร์ 解剖学

พันธุศาสตร์ 遗传学

คณะนิติศาสตร์ 法学系

คณะนิเทศศาสตร์ 传媒系

คณะเศรษฐศาสตร์ 经济学系

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 工程学系

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 建筑系

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 艺术系

คณะมนุษยศาสตร์ 人文系