ไม่ต้องมาโม้เลย
不要吹牛

词汇:

ไม่ต้อง 不要、不用     

โม้ 吹牛