ขอให้ร่ำรวย ปลอดภัยตลอดปี
恭喜发财、四季平安!

词汇:

ขอให้ 祝愿

ร่ำรวย 富有

ปลอดภัย 安全

ตลอดปี 全年