Bie和Noona继音乐剧《爱触摸心》之后再次携手合作,翻拍著名泰剧《萤爱/คู่กรรม》,同名主题曲由两位深情演唱,唤醒了多少少男少女对这就爱情的追求。第2波OST随后来袭,由Gun演唱的《承诺 /คำสัญญา》,很好听哟!
 

戳我下载手机铃声>>> 

ฉันไม่ได้ตอกย้ำ ฉันไม่ตำหนิเธอ
และไม่คิดทวงสัญญา

รู้ว่าควรเข้าใจ คนคนนั้นเขาใกล้กว่า
ฉันนั้นช้าเกินไป

ผิดที่ใจฉันนี้ มองโลกดีเกินไป
ไม่เผื่อใจจะผิดหวัง

ตัดใจไม่ไหว รักจนเกินเยียวยา
เพราะฉันเชื่อในสัญญาว่าคงเพียงพอ

สุดท้ายหากเธอจะไม่รอ
ฉันก็จะรักเธอ รักเธอ รักเธอเท่านั้น

ยึดมั่นในคำสัญญา
รู้ว่าเธอไม่ลืม รู้ว่าเธอหนักใจ

เมื่อฉันไม่เคยมีคนอื่น
รู้ว่าไกลเกินฝัน ที่จะดึงรั้งเธอคืน

ฉันไม่ฝืนชะตา
ผิดที่ใจฉันนี้ มองโลกดีเกินไป

ไม่เผื่อใจจะผิดหวัง
ตัดใจไม่ไหว รักจนเกินเยียวยา

เพราะฉันเชื่อในสัญญาว่าคงเพียงพอ
สุดท้าย หากเธอจะไม่รอ

ฉันก็จะรักเธอ รักเธอ รักเธอเท่านั้น
ยึดมั่นในคำสัญญา

ตัดใจไม่ไหว รักจนเกินเยียวยา
เพราะฉันเชื่อในคำสัญญาว่าคงเพียงพอ

สุดท้าย หากเธอจะไม่รอ
ฉันก็จะรักเธอ รักเธอ รักเธอเท่านั้น

ยึดมั่นในคำสัญญา

想要听到更多好听的泰语歌曲吗?戳开下面的链接吧↓↓
 点击查看更多此系列文章>>