มหาวิทยาลัยรัฐ  政府大学

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
8. มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University
9. มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University
10. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
11. มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University
12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University
13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Rajathanee University
16. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University
17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkls University
18. มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Princess of Narathiwat University
20. มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of technology
22. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi
24. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University
25. มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University
26. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaihammathirat Open University
27. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Pathumwan Institute of Technology
28. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
29. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  皇家理工大学

30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangla University of Technology Thunyaburi
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกรุงเทพ Rajamangla University of Technology Krungthep
32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangla University of Technology Tawan-ok
33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangla University of Technology Phranakon
34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangla University of Technology Srivijaya
35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Rajamangla University of Technology Lanna
36. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Rajamangla University of Technology Suvanabhumi
37. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangla University of Technology Rattanakosin
38. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangla University of Technology Isan

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  皇家师范大学

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiangmai Rajabhat University
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaengphet Rajabhat university
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat university
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat university
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchaboon Rajabhat University
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon thani Rajabhat University
50. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม Rajabhat Maha sarakham University
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธิ์ Kalasin Rajabhat University
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi-et Rajabhat University
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajanagarindra Rajabhat University
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thepsatri Rajabhat University
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
62. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaylongkorn Rajabhat University
63. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhaibarni Rajabhat University
64. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University
65. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University
66. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี PhetchaburiRajabhat University
67. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chom Bung Rajabhat University
68. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต Phuket Rajabhat University
69. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University
70. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University
71. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakornsritammarat Rajabhat University
72. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี Surat Thani Rajabhat University
73. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University
74. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University
75. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Rajabhat University
76. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University
77. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University.
78. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University

มหาวิทยาลัยเอกชน   私立大学

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University
2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University
3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakijpundit University
4. มหาวิทยาลัยเกริก Kirk University
5. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Saint John's University
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology
7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม Sripatum University
8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย The University of the Thai Chamber of Commerce
9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University
10. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ South-East Asia University
11. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Rattana Bundit University
12. มหาวิทยาลัยสยาม Saim University
13. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Eastern Asia University
14. มหาวิทยาลัยปทุมธานี Pathumthani University
15. มหาวิทยาลัยชินวัตร Shinawatra University
16. มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University
17. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Hua Chiew Chalermprakiet University
18. มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University
19. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) Webster University (Thailand)
20. มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด Stamford International University
21. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น Western University (ม.ณิวัฒนา เดิม )
22. มหาวิทยาลัยภาคกลาง Phakklang University
23. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา Chaopraya University
24. มหาวิทยาลัยพายัพ Payap University
25. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North-Chiang Mai University
26. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Far Eastern University
27. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern University
28. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Vongchavalikut University
29. มหาวิทยาลัยราชธานี Ratchatani College of Technology
30. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University
31. มหาวิทยาลัยอาเซี่ยน Asian University

 点击查看更多此系列文章>>