เลือกงานที่คุณรัก คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เคยได้ทำงาน แม้แต่วันหนึ่งในชีวิตของคุณ
选择你爱的工作,你就会感觉你不曾工作,哪怕只是你生命中的一天。

词汇学习:
เลือก 选择
รู้สึก 感觉
ไม่เคย 不曾
แม้แต่ 即使,哪怕
ชีวิต 生命,生活

 点击查看更多此系列文章>>