“โดย”的意思及用法

一、表示“通过”的意思(即表示方式)时,后面可接短语
ดิฉันรู้จักนักร้องคนนั้นโดยการแนะนำของเพื่อน  我通过朋友的介绍认识了那位歌手。

二、表示:“使用,借助”(即表示用具、手段)时,后接动词短语
เขาตัดโดยใช้มีด  他用小刀切。

三、表示:“乘、坐、搭”时,后接交通工具
เราไปกรุงเทพฯโดยเครื่องบิน 我们乘坐飞机去曼谷。

四、表示“由……所……”(表示创作人、表演者等)

ประวัติจริงของอา Q แต่งโดยหลู่ซิ่น 《阿Q正传》是由鲁迅所创作的。

โครงการ(项目)นี้ร่างโดยคณะกรรมการกลาง  此项目由中央委员会草拟。

                

“ด้วย”的意思和用法


一、也,亦
ผมจะไปด้วย  我也去。

บอกเขาด้วย  也告诉他。

二、表示“以,用,借助”时,后接“工具”,或名词/名词短语
เขาตัดด้วยมีด  他用刀切。

เรียนด้วยวิธีลัด  通过速成法学校 。

รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วชั่วโมงละ 50 กิโลเมตร  汽车以每小时50公里的速度行驶。

三、放在名词和名词词组之前,表示一种心理状态。这种情况,“ด้วย”后接的一定是名词
ปรบมือด้วยความพอใจ  满意地鼓掌。

四、表示“因,由于”时,后接名词
ตายด้วยโรคมะเร็ง    死于癌症。


五、句型:ด้วย......จึง......用于连接因果关系,是“由于……,因此……”的意思
ด้วยเหตุที่มีงานด่วนเขาจึงมาไม่ได้       由于工作紧急,他不能来了。 
    ด้วยแอร์จะขึ้นราคาในเดือนหน้า ช่วงนี้จึงขายดีมาก   由于在下个月空调将要涨价,因此这段时间热销。 

六、关系副词,“因为”,前引一个表示原因的分句。这种复句一般是表示结果的分句在前,表示原因的分句在后。
เขาสองคนสนิทมาก ด้วยเป็นคนบ้านเดียวกัน       他们很亲密,因为是一家人。
   ผมขอโทษที่ไม่อาจมาตามนัดได้ ด้วยขณะนั้นผมไม่สบาย        我很抱歉不能按时赴约,因为那时我不舒服。     

总结:"โดย"和 "ด้วย"区别

由以上的例子,我们已经知道"โดย"和 "ด้วย"的用法与区别和 "ด้วย"的用法与区别。其中容易混淆的就是”第二个用法“,它们都同时可以表达”借助、通过“的意思,但用法却不同:"โดย"后面接的是动词/动词短语; "ด้วย"后面接的是名词/名词短语。其他的区别在以上例子中可一目了然,就不在此重复了。相信聪明的你,只要平时留心学习,这些小难题轻轻松松就能拿下!

 

相关链接

巩固练习:泰语语法:"โดย"和 "ด้วย"用法和区别