ตาต่อตา ฟันต่อฟัน    (直译:以眼对眼,以牙对牙)

ตา:眼 ;  ต่อ:对,斗 ; ฟัน:牙齿

中文对译: 以牙还牙,以眼还眼;以其人之道还治其人之身

เข้าหงส์เป็นหงส์ เข้ากาเป็นกา  (直译:近凤凰者变凤凰,近乌鸦者变乌鸦)

เข้า:近 ; หงส์:凤凰; เป็น:是,成为; กา:乌鸦

中文对译:近朱者赤,近墨者黑