ลูกคนนี้จะมีวันนี้ไม่ได้   ถ้าไม่มีกำลังใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตค่ะ ขอบคุณคุณแม่สุดหัวใจ

如果没有生命中最最重要的支持,就没有今天的我,真心感谢您,妈妈!

这句话中包涵着一个重要的泰语常用句型,即

จะมี…ไม่ได้ ถ้าไม่มี…

如果没有…就不会有…

单词注释:

กำลังใจ  信心,勇气

ชีวิต  生命

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。