เก็บความลับว่ายากแล้ว เก็บความรู้สึกมันยากยิ่งกว่า..
藏住秘密已经很难了,藏住情感比这更难。

【词汇学习】

เก็บ 存储,保持    ความลับ 秘密   ยาก 难  

ความรู้สึก 感觉    ยิ่งกว่า  更加....

PS:รู้สึก 表示感觉,是动词,加上ความ 就变成了“感觉”的名词。泰语中有很多这类的感官或是情感方面的词汇,加ความ 就变成了相应的名词形式哦。。

 点击查看更多此系列文章>>