ยิ่ง...ยิ่ง...

是一个常用句型,表示“越……(就)越……”,在一定条件下程度的递进。

ตัวอย่าง

【例句】

ยิ่งโตยิ่งสวย

越长越漂亮。

ยิ่งเรียนยิ่งเก่ง

越学越好。

ยิ่งกินยิ่งอ้วน

越吃越胖。

【练习题】翻译以下句子(答案见下期)

อายุยิ่งมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งดูหนุ่มมากขึ้นเท่านั้น