ขอให้ความร่วมมือของเราจงประสบความสำเร็จ ไชโย

为双方的成功合作,干杯!

ขอให้มิตรภาพของเราเจริญ ไชโย

为我们的友谊,干杯!


小知识:

ไชโยเป็นคำแสดงความยินดีในโอกาสมงคล แปลว่า เชิญเดื่มหมดแก้ว

“干杯”一词一般用在宴会上表达喜悦时使用,翻译成“干杯”(请饮尽杯中酒)即可。

单词注释:

ความร่วมมือ

合作

ประสบความสำเร็จ

取得成功,获得成功

มิตรภาพ

友谊,友情

 点击查看更多此系列文章>>