คณะกรรมการ(บริหาร)

(常务)董事长

ประธานกรรมการ(บริหาร)

(常务)董事长

กรรมการ(บริหาร)

(常务)董事

กรรมการตรวจสอบ

绩核委员

กรรมการผู้จัดการ

董事总经理

ผู้จัดการทั่วไป

总经理

ผู้จัดการ

经理

รองผู้จัดการ

副经理

ผู้จัดการฝ่ายขาย

销售部经理

ผู้จัดการฝ่ายตลาด

营销部经理

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

广告部经理

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

公关部经理

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

财务部经理

ผู้รักษาเงิน

财务主管

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

人事部经理

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

行政部经理

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

后勤部经理