"รัก... เสมอ ผมรักคุณ ชั้นก็รักคุณค่ะ"
一直爱你,我(Bie)爱你,我(Noona)也爱你。。

【词汇学习】

เสมอ 总是,一直

举例:เราควรทบทวนบทเรียนเสมอ ไม่งั้นจะลืม 我们应该经常复习课文,不然会忘记。
ผมรักคุณ 我爱你(男生用的)
ชั้นก็รักคุณ 我也爱你(女生用)
ชั้น =ฉัน 我