ตั้ง的八大用法

量词:

1)叠:กระดาษ๒ตั้ง 两叠纸。
2)回合:ลองสู้ดูสักตั้ง 试斗一回合。

动词:

1)设置、设立、创立、成立、确立、提出

 ตั้งปัญหา 提出问题。
 มหาวิทยาลัยเราตั้งอยู่ใจกลางเมือง
 我们学校建于市中心。

2)开办、创办、组织

เขาเป็นผู้ริเริ่มของนิตยสารฉบับนีซึ่งตั้งในปี๑๙๙๘

他是这份杂志的创始人,这份杂志创办于1998年。

3)奠定、制定、规定

ตั้งกลไกด้านการค้าระหว่างประเทศ
制定国际贸易机制。

4)颁布、勒令、封赐、任命
รัฐบาลตั้งนโยบายทางเศรษฐกิจใหม่
政府颁布新的经济政策。

介词:

1)自、由、从
เขาเรียนภาษาไทยตั้งแต่ปีที่แล้ว
他从去年开始学泰语。

形容词:

2)几乎、将近、整整

เราไม่ได้เจอกันตั้งสิบปีแล้ว
我们已经整整十年没见了。

ตั้ง置于时间状语前,表强调时间之长)

更多相关视频教程请戳这里>>>

“กัน”的七大用法,你知道了几种呢

泰语的“吃”有几种说法?