นี่和นี้的用法区别

นี่这,指示代词,表近指:นี่คืออะไร 这是什么?
นี้:这,今,此,本,指示形容词,表近指คนนี้这个人  วันนี้今天  เดือนนี้这个月  หนังสือเล่มนี้这本书

两者间的区别:นี่可以单独用作主语、宾语等,但นี้ 不可以,必须置于名词之后方能构成一个完整的句子成分。

1)นี่คืออะไร 这是什么?
ของนี้คืออะไร 这东西是什么?(主语:ของนี้,如果句子省略了ของ,就是个错误的句子了)

2)บ้านฉันอยู่ที่นี่  我家住这里。
บ้านฉันอยู่แถวนี้  我家在这一带。

นั่น和นั้น的用法

นั่น:那,指示代词,表远指:นั่นอะไร 那是什么?
นั้น:那,指示形容词,表远指:หมาตัวนั้น那只狗  บ้านหลังนั้น那座房子。

两者的区别:与นี่和นี้的区别是一样的。

นั่นมีดอกไม้หอมๆ  那儿的花很香!
สวนนั้นมีดอกไม้สวยงาม  那个公园有美丽的花朵。

โน่น和โน้น的用法

โน่น:那,同นู่น,指示代词,表远指:อยู่โน่น  在那!
โน้น:那,指示形容词,表远指:อยู่ฝากข้างโน้น  在河的那边。

两者的区别:与นี่和นี้的区别是一样的。

รอผมอยู่โน่น  在那等我。
นกตัวโน้นสวยจัง  那只鸟真漂亮!

更多相关视频教程请戳这里>>>

泰语语法:十五分钟掌握“ตั้ง”的八大用法

泰语语法:“ที”的八大含义和用法