โดยทั่วไปแล้ว

泰语中常用的短语之一,表示“一般来说”,例如:

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายไทยเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีขึ้นไปก็บวชเป็นพระได้

一般来说,泰国男人过了20岁就可以出家当和尚。

โดยทั่วไปแล้ว อาหารทางเหนือของจีนรสจะค่อนไปทางเค็ม ส่วนอาหารใต้ จะค่อนไปทางหวาน

一般来说,中国北方菜偏咸,南方菜偏甜。

单词注释:

ครบ

满,到达

เค็ม

(口味)咸

บวช

剃度

รส

口味