แสวงหาความรู้……  เคารพครูอาจารย์  勤于探索知识  尊敬老师

รักการศึกษา  มีจรรยาเรียบร้อย  热爱学习  品德端正

มักน้อยตามฐานะ  เสียสละเพื่อสถาบัน  安分守己  为学校牺牲

มุ่งมั่นทำดี  หลีกหนีสิ่งชั่ว  积极进取  回避不良事物

ไม่มั่วสิ่งเสพติด  远离毒品

รู้จักคิดใช้ปัญญา  善于思考动脑筋

词汇学习:

แสวงหา探索  เคารพ尊敬  จรรยา品德,品行

มักน้อย知足  เสียสละ牺牲  เสพติด毒品

 

相关链接

看图学泰语:有的人爱我们不是因为我们的美丽,我们想变美一定是为了某人。

看图学泰语:错过的曾经,用一生去铭记,别让它再一次地错过