ระวัง  小心

เปลี่ยนเลน  变道

อันตราย   危险

ทางรถในบ้าน  车道

ทางข้ามรถไฟ   铁道路口

สี่แยก/ถนนตัดกัน   十字路口

ทางแคบ   前方路窄

ห้ามผาน/ห้ามจอด   禁止通行/禁止停车

ความเร็วสูงสุด  最高限速

ที่จอดรถจำกัดเวลา   限时停车

ทางม้าลาย  人行道

ถนนปิด  道路封闭

ขับช้าๆ  减速

จอดชั่วคราว  临时停车

เปิดไฟหน้า  打开前灯

เขตควบคุม   管制区

ทางเบี่ยง  绕道

ห้ามเลี้ยวขาว/ฃ้าย/เข้า  禁止右转/左转/进入

งานซ่อมถนน  道路施工

จ่ายค่าผ่านทาง  通行费

อุโมงค์  隧道