เงินตรา 货币

เงินตราต่างประเทศ 外汇

เงินทุนสำรอง 准备金/储备金

เงินปันผล 红利 

เช็คขีดคร่อม 划线支票 

เช็คเดินทาง 旅游支票 

เช็คผู้ถือ 来人支票 

ตลาดหลักทรัพย์ 股票市场 

อัตราแลกเปลี่ยน 兑换率

อายัด 冻结

โอนบัญชี 转账

ทรัพย์สินถาวร 固定资产

ผู้ถือหุ้น 股东

สลักหลัง 背书

หุ้นบุริมสิทธิ์ 优先股

หุ้นสามัญ 普通股

อสังหาริมทรัพย์ 不动产

กรมธรรม์ประกันภัย 保险单

กรมสรรพากร 税务局

กลุ่มหลักทรัพย์ 所持有的价格证券

相关链接

泰语经贸专业词汇:运送

泰语经贸专业词汇:海关

泰语经贸专业词汇:询盘和企业经营