คนไทยมาจากไหน
泰国人从哪来?

จากที่ได้ศึกษาจากหนังสือทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของคนไทยแล้วนั้น สามารถสรุปเป็นแนวคิดกว้าง ๆได้ 5 กลุ่มดังนี้คือ
通过研究各种关于泰国人起源地的理论书籍,可以总结出5个大方向:

แนวคิดแรก第一种方向

เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ในบริเวณมณฑลเสฉวน ถูกจีนรุกราน แล้วอพยพลงสู่ยูนานและแหลมอินโดจีน
认为泰国人的起源于四川一带,因为中原统治者的势力扩张,便迁移到云南和中印半岛。

นักวิชาการที่เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้คือ เตเรียน เดอร์ ลาคูเปอรี
提出此见解的是技术专家Terrien De Lacouperie。

แนวคิดที่ 2 第二种方向

เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ในบริเวณเทือกเขาอัลไต สรุปได้ว่าไทยเป็นเชื้อสายมองโกล เนื่องจากถูกชนเผ่าอื่นรุกรานจึงอพยพมาจากตอนกลางมาสู่ตอนใต้ของจีน และเข้าสู่อินโดจีน
认为泰国人的起源是阿尔泰山脉一带,属于蒙古利亚人种。因为当时被其他民族侵占土地而迁移到了中国的南部,进入到了中印半岛。

นักวิชาการที่เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้คือ วิลเลี่ยม คลิฟตันด๊อดด์
提出此见解的是技术专家Dr.William Clifton Dodd。

แนวคิดที่ 3 第三种方向

เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยกระจัดกระจายทั่วไปในบริเวณตอนใต้ของจีน และทางตอนเหนือของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนบริเวณ รัฐอัสสัมของอินเดีย
认为泰国人起源是在中国南部、东南亚北部甚至是印度的阿萨姆邦的广大土地上。

นักวิชาการที่เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้คือ วูลแฟรม อีเบอร์ฮาด
提出此见解的是技术专家Wolgram E berhard。

แนวคิดที่ 4 第四种方向

เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ในบริเวณเนื้อที่ประเทศไทยปัจจุบัน เนื่องจากมีการตรวจวิเคราะห์โครงกระดูกในยุคหินใหม่ ที่ขุดค้นพบในประเทศไทย
经过研究在泰国出土的新石器时代骨架后,认为泰国人的起源就在现在泰国所在区域。

นักวิชาการที่เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้คือ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร , ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี
提出此见解的是Sud Sangwisia医生及Qin Yudee教授。

แนวคิดที่ 5 第五种方向

เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอาจอยู่ในบริเวณคาบสมุทรมลายู หรือบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย และค่อย ๆ แพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตอนใต้ของจีน เนื่องจากมีการเปรียบเทียบหมู่เลือด และความถี่ของยีน
通过对比血型和基因频率,认为泰国人的起源地在马来半岛或泰国东南部一带,以及来自整个东南亚和中国南部的广大地区。

นักวิชาการที่เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้คือ นายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบูรณ์ , นายแพทย์ประเวศ วะสี
提出此见解的是Somsak PanSombun医生及Prawet Wasee医生。

จากทฤษฎีต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ สามารถสรุปรวมกันได้คือ คนไทยมีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่ที่เป็นทวีปเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปัจจุบัน คือจากประเทศจีน ประเทศไทย และประเทศแถบอินโดนีเซีย
由各种理论学说可知,泰国人来自东亚及东南亚大陆,即现在的中国、泰国及印度尼西亚一带地区。

相关阅读:

泰国人姓名起源

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。