แนะนำ……ให้……รู้จัก向……介绍……,把……介绍给……,显然泰语的语序跟汉语的很不一样,所以大家要注意哦!

เจ้านายแนะนำพนักงานใหม่ให้เรารู้จัก
老板向我们介绍新同事。

เขาแนะนำเพื่อนให้เรารู้จัก
他把朋友介绍给我们。

นักเรียนใหม่แนะนำตัวเองให้เรารู้จัก
新同学向我们自我介绍。

อาจารย์แนะนำนักศึกษาต่างชาติให้เรารู้จัก
老师把留学生介绍给我们。

หลี่แนะนำเพื่อนนักเรียนเก่าให้เรารู้จัก
李把他的老同学介绍给我们。

核心词汇:

แนะนำ介绍 เจ้านาย老板  พนักงาน员工、同事、工作人员  

นักศึกษาต่างชาติ留学生  เพื่อนนักเรียนเก่า老同学

相关链接

常用泰语口语巨型:“才没……”、“没几……”