……เป็นที่หนึ่ง 第一

กรุงเทพฯติดเป็นที่หนึ่ง
曼谷天下第一堵。

ทัศนียภาพกุ้ยหลินสวยเป็นที่หนึ่ง
桂林山水甲天下。

เขาสอบเป็นที่หนึ่งในคณะเรา
他考得我们系的第一名。

ประเทศจีนเบียดเป็นที่หนึ่งในโลก
中国世界第一拥挤。

เขตนี้ยากจนเป็นที่หนึ่งทั่วทั้งประเทศ
这是全国第一贫苦区。

词汇拓展:

……เป็นที่หนึ่งในโลก 世界第一 

……เป็นที่หนึ่งในประเทศ 全国第一

 ……เป็นที่หนึ่งในคณะ 院系第一

สอบเป็นที่หนึ่ง 考试第一