1.จะไปไหนครับ/คะ 
Where would you like to go?
您要去哪?

2. ไปสนามบินครับ/ค่ะ 
Please go to the airport. 
我要去机场。

3. ช่วยเปิดมิเตอร์ด้วยครับ/ค่ะ 
Please turn on the meter. 
请打开计程器。

4. นี่กำลังจะไปไหนครับ/คะ 
Where are you going? 
您要去哪?

5. ทำไมไปทางนี้ล่ะครับ/คะ 
Why are you going this way?
为什么走这条路。

6. ช่วยขับเร็วกว่านี้ด้วยครับ/ค่ะ 
Please drive faster.
请开快点!

7. ช่วยขับช้ากว่านี้ด้วยครับ/ค่ะ 
Please drive slower.
请开慢点!

8. เลี้ยวขวาครับ/ค่ะ 
Turn right. 
右转

9. เลี้ยวซ้ายครับ/ค่ะ 
Turn Left.
左转

10. ตรงไปครับ/ค่ะ 
Go straight.
直走

11. กลับรถครับ/ค่ะ 
Turn around. 
调头

12. ยังไม่จอดตรงนี้ครับ/ค่ะ 
Don't stop here.
不在这里下车。

13. นี่เราอยู่ไหนแล้วครับ/คะ 
Where are we? 
我们到哪里了?

14. จอดตรงนี้ครับ/ค่ะ 
Please stop here. 
在这里停车。

15. จอดตรงนั้นครับ/ค่ะ 
Please stop up there.
在那停车。

16. ค่ารถเท่าไหร่ครับ/คะ 
What is the fare? 
车费多少?

17. ผม/ฉัน รีบ ครับ/ค่ะ 
I am in a hurry.
我赶时间。

18. ผม/ฉัน ไม่รีบ ครับ/ค่ะ 
I am not in a hurry.
我不赶时间。

19. มีเงินทอนไหมครับ/คะ 
Do you have change? 
你有零钱吗?

20.  ช่วยขึ้นทางด่วนด้วยครับ/ค่ะ 
Please take the tollway.
请上高速路。

 

相关链接

泰语语音学习:紧急救助

泰语护肤词汇教学视频

泰语教学视频:泰式按摩

泰语教学视频:足球