อารมณ์เสีย
语音示范:

重点词汇:
อารมณ์ 心情 
เสีย破坏
อารมณ์เสียจริงๆ
真不爽 
补充:จริงๆ在这里起到强调的作用,做程度副词。

相关句子和短语:

อารมณ์เสียจริงๆ วันนี้ไม่อยากไปกินข้าวแล้ว
好不爽,今天不想去吃饭了。

อากาศร้อนอย่างแรง อารมณ์เสีย
天气超级热,真不爽!

ถ้าหัวหน้าชอบอารมณ์เสียบ่อยๆๆ เราควรทำตัวอย่างไร
如果上级常常脾气暴躁,我们应该怎么做?