1.คำที่ใช้เรียกเครือญาติ เช่น พ่อ/แม่/พี่/ป้า/ตา/ยาย ฯลฯ
1.用来形容亲族的词 比如 爸爸/妈妈/哥哥/姐姐、姑母/外祖父,外公/外祖母,外婆 等等

2.คำเรียกชื่อสิ่งที่มีมาตามธรรมชาติ เช่น ดิน/น้ำ /ลม/แดด/ดาว/เขา ฯลฯ
2.用来形容自然界的词 比如 地/水/风/阳光/星星/ 山等等

3.คำที่ใช้เรียกชื่อสีต่าง ๆ เช่น ขาว/ดำ /แดง/เขียว/เหลือง ฯลฯ
3.用来形容各种颜色的词 比如 白/黑/红/绿/黄等等

4.คำที่ใช้เป็นสรรพนาม เช่น กู/สู/ข้า/แก/มัน ฯลฯ
4.用作代词的词 比如 我/你/我/你/它等等

5.คำที่ใช้บอกจำ นวน เช่น หนึ่ง/สอง/สาม/สิบ/ร้อย ฯลฯ
5.用作形容数字的词 比如 一/二/三/四/百等等 

 点击查看更多此系列文章>>