1.คำเรียกชื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ผม /หัว/ หู /หน้า/ ตา ฯลฯ
1.用作形容身体各个部分的词 比如 头发/头/耳朵/脸/眼睛等等

2.คำกริยาอาการทั่ว ๆ ไป เช่น กิน/ เต้น/ ย่าง /ย่ำ /ไอ ฯลฯ
2.动词 比如 吃/跳/烤/敲,踩,打/咳嗽等等

3.คำที่ใช้เรียกสิ่งของเครื่องใช้ที่มีมาแต่โบราณ เช่น มีด/ จอบ /เสียม / สิ่ว /ขวาน ฯลฯ
3.用作形容来自古代工具的词 比如 刀/锄头/镰刀 /铡刀/斧头等等

4.คำบุพบท เช่น นอก /ใน /ใกล้ /ไกล /บน ฯลฯ
4.介词 比如 在……外/在……里/近/远/在……上方等等

5.คำวิเศษณ์ ทั่ว ๆ ไป เช่น สูง /ต่ำ /ยาว /หนัก /เบา ฯลฯ
5.修饰词 比如 高/低/长/沉/轻等等

6.คำที่ใช้เป็นลักษณนวม เช่น ตัว /ใบ /เล่ม /กอง /วง ฯลฯ
6.用作量词的词 比如 个,件,条/页/本/队,堆/只,团,摊等等

 点击查看更多此系列文章>>