A:คุณชอบทานอาหารไทยไหม
你喜欢泰国菜吗?

B: ชอบ
 喜欢。

A:ชอบทานอะไร
你喜欢吃什么?

B:ผมชอบทานผัดไทย 
 我喜欢吃泰式炒河粉。

A:ผัดไทยอร่อยมาก ฉันก็ชอบทานเหมือนกัน
泰式炒河粉很好吃,我也喜欢吃。

词汇:

คุณ:你、也可用在人名前表示尊重,译为……先生、……小姐、……女士,也可用在职务面前表示尊敬。

อาหารไทย  泰国菜    ชอบ   喜欢   ทาน  吃

 อะไร:疑问代词 什么,或是疑问副词什么的   

ผัดไทย  炒河粉    อร่อย  好吃   มาก 很   ก็