บางสิ่งเราก็ไม่ควรจำถ้ามันทำให้ใจเจ็บแต่บางสิ่งก็ควรจะเก็บถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำ

参考翻译:
①有些事,如果让我们心痛,就不应该记得。但是有些事,如果有值得记住的疼痛,就应该收藏在心底——暖暖娟儿
②有的东西不必记住,如若它让人心痛。但若是值得铭记的痛楚,就该被收藏。——舂鸡脚和包烧干巴

词汇学习บางสิ่ง 有些事情  ควร 应该  ถ้า 如果 ทำให้ 使得 เจ็บแต่ 但是 เก็บ 保存 น่า 值得

 

参与到更多的每日一句翻译活动请戳>>>