โลกใบนี้เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ ถ้าไม่ออกเดินทางก็ไม่มีวันค้นพบ
参考翻译:
①这个世界充满奇迹,如果不走出去就永远不会遇见。——人生若只如初见pchy
②如果不走出去,你永远不会发现这个世界是多么的不可思议。——小小选也有大大的梦想
③世事之精妙,需行万里路方可知晓。——椒小七

词汇学习โลก  世界 เต็มไปด้วย 充满 มหัศจรรย์(มะมะ หัด สะ จัน)极神奇、极奇特、极不可思议 เดินทาง 走路、旅行 ค้น 寻找

参与到更多的每日一句翻译活动请戳>>>