前往清迈素贴山旅游的你还在走马观花吗?素贴山顶双龙寺背后的文化内涵远远超过你的想象,你是否想了解双龙寺背后的秘密?今天就让你蜕变成一个顶级驴友!

10 ข้อควรรู้ของพระธาตุดอยสุเทพ
素贴山双龙寺的10个秘密

ใครไปเชียงใหม่ ต้องแวะสักการะพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ แต่ว่าคุณเคยรู้เรื่องของพระธาตุมากว่าบทสวดท่องระหว่างไหว้สักการะหรือไม่?
无论谁到了清迈,一定会顺道去素贴山双龙寺祭拜一番,因为那是清迈最重要的宗教圣地。但是除了在双龙寺祈祷诵经,你还了解它别的小秘密吗?

ดอย山  แวะ顺路、停靠  สักกการะ[佛]敬奉  พระธาตุดอยสุเทพ素贴山双龙寺  ปูชนียสถาน宗教圣地、纪念场所  สวด诵经

1.พระธาตุดอยสุเทพ องค์พระบรมสารีริกธาตุถูกบรรจุไว้ใต้ดินไม่ใช้ด้านบนอย่างที่เข้าใจกัน ด้วยธรรมเนียมการสร้างพระธาตุแต่ครั้งก่อนนิยมฝังพระบรมสารีริกธาตุไว้ใต้ดินเพื่อให้เป็นเสาหลักศูนย์กลางของเมืองเชียงใหม่ ราชธานีของอาณาจักรล้านนา
1.佛陀舍利的的位置依照我们所熟知的传统,理应敬奉在高处,而双龙寺佛陀舍利则是安置在地底,以此作为清迈市——古兰纳王国都城的中心柱。

พระบรมสารีริกธาตุ佛祖舍利  ธรรมเนีย传统、风俗  เสา柱子  ศูนย์กลาง中心(ศูนย์和กลาง都是中心的意思) ราชธานี都城、皇宫  อาณาจักร王国

2.ห้ามสตรีเข้าใกล้องค์พระธาตุ เพราะคติทางพุทธศาสนาถือว่าสตรีผู้มีรอบเดือนนั้นเป็นสิ่งสกปรก คตินี้สืบมาตั้งแต่ครั้งที่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้เมื่อพันปีก่อน ด้วยลักษณะความเชื่อของพุทธศาสนาที่ค่อนข้างกีดกันผู้หญิงเข้าถึงศาสนา ปัจจุบันวัดทางภาคเหนือส่วนใหญ่เคร่งครัดกฎข้อนี้มาก
2.禁止女性靠近舍利。在佛教理念中,生理期使得女性不洁净,这种思想从千年前佛教进入这片土地时就传承下来了,同时佛教的教义中对女性也比较排斥。时至今日,北部的很多寺庙依旧严守这条戒律。

สตรี女性  คติ思想  รอบเดือน月经  กีดกัน排斥、剥夺  เคร่งครัด严格遵守

3. พระธาตุดอยสุเทพ ถือเป็นเขาพระสุเมรุของล้านนาแฝงความคิดเป็นฮินดูอยู่ในพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นหมุดหมายไว้สำหรับนักเดินทางสังเกตได้ว่าถึงเมืองเชียงใหม่แล้ว
3.双龙寺被认为是兰纳王国的须弥山,这种观念是印度教与佛教融合的象征,行者们可以凭借这种标志性思想证明自己已置身清迈。

เขาพระสุเมรุ[佛]须弥山  ฮินดู印度教  นักเดินทาง路人、游人

须弥山

4. เป็นหนึ่งในเจดีย์ประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะแมและเป็นดั่งชัยชนะทางวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนาต่อกรุงรัตนโกสินทร์ในเรื่องของการเผยแพร่คติการนับถือเจดีย์ประจำปีเกิด อย่างน้อยที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่คตินี้เริ่มแผ่เข้ามา
4.生辰守护塔之一的双龙寺舍利塔,给予羊年出生的人们胜利的气质。正如兰纳王国信奉生辰佛塔的文化成功传播到歌信王朝周边的众城邦。信奉生辰守护塔的习俗最早可以追溯到五世王时期。

เจดีย์宝塔  มะแม羊  ชัยชน胜利  เผยแพร่传播

佛陀舍利塔

5. ปัจจุบันบริเวณพระธาตุดอยสุเทพมีการเวียนเทียนกันตลอด รู้หรือไม่ว่าเมื่อก่อนชาวเชียงใหม่นิยมขึ้นมาเวียนเทียนพระธาตุดอยสุเทพทุกวันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนา
5.如今双龙寺内香火不断。大家知道吗,从前清迈人喜欢在佛陀日和重要的佛教节日时登上苏贴上为双龙寺添香火。

การเวียนเทียน[佛]循烛礼

双龙寺夜景

6. ในอดีตทุกวันวิสาขาบูชาของทุกปี ชาวเชียงใหม่จะเดินข้ามคืนขึ้นดอยสุเทพไปตักบาตร ฟังธรรม บำเพ็ญเพียร บางคนอาจใช้ถนนศรีวิชัยและมีอีกกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นิยมใช้ถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางเก่ากว่าทางใต้ของของขุนเขา โดยนัดพบกันที่วัดสวนดอกและค่อยเดินขบวนขึ้นเดินผ่านบ้านฝายหินขึ้นไป เริ่มเดินตั้งแต่คืนก่อนวันวิสาขบูชาเพื่อให้ทันตักบาตรตอนเช้า
6.回忆往昔,每到六月佛礼节,清迈人就会彻夜不眠地攀登至素贴山顶,进行布施、聆听讲经和修行。有的人会选择捷径,特别是老者,会选择另外的上山线路,那条路线相比南麓线路更加古老。大家在山底花园寺庙集合,再浩浩荡荡地上山。众人会在佛礼前的晚上开始登山,以便在清晨能进行布施。

วันวิสาขาบูชา六月佛礼节  ตักบาตร布施  ฟังธรรม听经  บำเพ็ญเพียร修行

素贴山脚的花园寺庙

7.บันไดนาคทางขึ้นพระธาตุเดิมเป็นนาคเศียรเดียวและมีบันได 173 ขั้น ก่อนได้รับการบูรณะเป็นนาค 7 เคียรและเพิ่มขึ้นบันไดเป็น 185 ขั้นจนทุกวันนี้
7.通向双龙寺的阶梯原本只有一条那伽龙,修缮前的阶梯数是173阶,修缮后增加了七尊加纳龙,阶梯数也增至185阶,正如我们今日所见。

通向双龙寺的阶梯

加纳龙

曾经的双龙寺

8. ครูบาศรีวิชัยผู้ปฎิสังขรณ์พระธาตุดอยสุเทพเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวล้านนาต่อสู้การปฎิรูปประเทศของรัชกาลที่ 5 แนวคิดความคิดสมัยใหม่แบบตะวันตกจากราชสำนักในกรุงเทพฯ ถูกมองว่าเป็นการจาจารีตรีตและทำลายจารีตของล้านนา ครูบาศรีวิชัยจึงต้องปฎิสังขรณ์วัดหลายแห่งในภาคเหนือเพื่อรักษารากของล้านนาไว้ แม้ท่านถูกกล่าวหาในทางเสื่อมเสียหลายครั้งหวังทำลายความศรัทธาของชาวล้านนาที่มีต่อท่านจนท่านมรณภาพไป
8.曾经负责修缮双龙寺的巴世丽大师是兰纳国对抗五世王国家改革政策的领军人物。当时五世王所采用源于西边曼谷朝廷内部的先进的改革理念,被认为是对兰纳王国的奴役且破坏了兰纳国传统文化。于是巴世丽大师在北部大举修葺寺庙以维护兰纳的文化的根基,但他却多次遭受无端指控,诬陷其企图破坏兰纳人民信仰,这项罪名伴随其一身直至圆寂。

ปฎิสังขรณ์修缮  นำทางจิตวิญญาณ领袖、灵魂人物  ปฎิรูป改革 แนวคิด思想、思潮  จาจารีตรีต控制  จารีต风俗、传统  กล่าวหา指控  สื่อมเสีย败坏  มรณภาพไป去世

巴世丽大师

9. พระธาตุดอยสุเทพผ่านแผ่นดินไหวมา 5 ครั้ง (นับครั้ง5 พ.ค. 2557) จากบันทึกที่สืบได้ครั้งแรกหลังจากที่พระธาตุสร้างเสร็จไม่นานคือในปีพ.ศ. 2088 ในครั้งนั้นปรากฎว่าเจดีย์บริเวณพื้นราบพังทลายหมด ทว่าเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพไม่พบบันทึกว่าเสียหาย ครั้งที่2 พ.ศ.2344 ลูกแก้วบนฉัตรพระธาตุตกลงมา ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2532 ยอดฉัตรช่อหางหงส์หัก ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2538 ลูกแก้วบนฉัตรตกลงมาลงพื้นอีกครั้ง และครั้งล่าสุด 5 พ.ค. 2557 ยอดฉัตรเอียง
9.双龙寺经历过五次地震(第五次发生在2014年)。据可搜索记录显示,第一次地震是在寺庙竣工后,即1545年,那次地震导致舍利塔基座周围全部崩塌,但未有记录表明舍利塔受损。第二次地震发生于1810年,舍利塔隔层上的宝珠被震落。第三次地震发生于1989年,舍利塔顶层脊梁上的鸱尾装饰断裂。第四次地震发生于1995年,踏上宝珠再次坠落。2014年是最后一次地震,导致塔顶倾斜。

พ.ศ. พุทธศตวรรษ的缩写,意思是“佛历”,佛历纪年-543=公历纪年  บันทึก记录 ปรากฎ出现  พื้นราบ地基、基座  ทว่า但  ฉัตร层(宝塔) หางหงส์泰国建筑屋脊上的装饰,鸱尾

鸱尾

10. ใครที่เรียนหรือเคยเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คงต้องเคยผ่านการรับน้อง "ประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ" กันบ้างแล้ว โดยเจตารมณ์ของประเพณีนี้เพื่อระลึกถึงการจาริกแสวงบุญิตามรอยของครูบาศรีวิชัยที่ได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนล้านนาแผ้วถางทางเพื่อทำทางขี้นพระธาตุดอยสุเทพ ดังนั้นการตามรอยเส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางมหามงคลที่นักศึกษาทุกคณะได้เจริญตามรอยในทุกๆ ปี
10.若你正在或曾经在清迈的大学读书,一定会经历“迎新礼”这项传统仪式——男生徒步登上素贴山迎接新生并在双龙寺朝拜。这项仪式的意义在于追忆巴世丽大师以及兰纳佛教徒的朝圣足迹,缅怀那种移除万难只为登上素贴山的虔诚精神。所以沿着先人的足迹登上苏贴山对大学生们来说是充满吉祥和祝福的,学子们沿着先人的脚步,在学业上年年高升。

นมัสการ朝拜  เจตารมณ์意志、精神  ระลึก缅怀、回忆、纪念  จาริกแสวงบุญิ朝圣者  แผ้วถางทาง开拓道路  มหามงคล吉祥

清迈迎新礼 点击查看更多此系列文章>>