สาวเจียงใหม่ 

เนื้อเพลง

歌词

ข้าเจ้าเป๋นสาวเชียงใหม่                         แฮมบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้ว

ตึงวันมีบ่าว มาแอ่ว มาอู้ มาแซว                เป๋นคนหละปูน 

ข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ                             อ้ายบ่าวเจียงฮายจื้อแก้วมาลูน

อ้ายก๋องคนแป้เขี้ยวซูน                          อ้ายคำ อ้ายมูล อ้ายสม  อ้ายดี

*เปิ้นบอก ว่าจะมาขอ                           ข้าเจ้า  ก่อรอ  มาแล้ว เป๋นปี๋ 

ป้อแม่  ถ้าปู๋    สะรี                              อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซ็บหายสอย

ข้าเจ้า บ่อเจื้อ แฮมแล้ว                         จะแต่งกับแม้ว ไปอยู่ ป๋ายดอย

ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย                   ขายแหวนขายสร้อย อยุ่บน ดอยปุย