ประเทศ和เมือง的用法对于刚学习的同学来说感觉都一样,其实它们的意思确实是相似的,但是也存在着一些区别,要正确区分这两个词的意思才不会弄错哦。

ประเทศ(country)คือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งแสดงถึงสถานภาพทางการเมืองที่เป็นเอกราชและมีรัฐบาลอำนาจบริหารและกฎหมายเป็นของตนเองรวมถึงการมีรัฐธรรมนูญตำรวจการทหารการเก็บภาษีและประชากรหรือบุคคลในประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศจีน ประเทศไทย
表示地理上的一个政治上独立的国家区域,有政府、权力的管理以及有自己的法律。包含有宪法、警察、军队、税收以及人民人口的国家。比如中国、泰国。

 

เมือง(town) เป็นนิคมมนุษย์ขนาดใหญ่กว่าหมู่บ้านแต่เล็กกว่านคร
表示的是比村庄大但比城市小的地方。

 

但是如今泰国人口头上也会把国家称作เมือง,比如เมืองจีน、เมืองไทย。因此เมือง口头上可以指城镇也可以指国家,严格上是指城;而ประเทศ只能指国家,并且在严格的书写上表达国家应该用ประเทศ。