“อุตส่าห์”是一个贬褒相兼的词汇,小编刚学的时候,运用的不太正确,被外教批评了,所以呀,如何正确掌握这个词呢,请看本期“อุตส่าห์”的大分解,说地道的泰语,go! อุตส่าห์:
一、表偶然做
造句:偶然见到他在滑雪。(表示不常见或以前没有见过)
          อุตส่าห์เจอเข้าเขาเล่นสกี


二、表努力做
 造句:我们努力不让老师知道,但还是被老师知道了。
          เราอุตสาห์พยายามไม่ให้อาจารย์ทราบ แต่สุดท้ายอาจารย์ก็ทราบจนได้
          雨这么大,他还是出去见她。
          ฝนตกหนักขนาดนี้ เขาก็อุตส่าห์ไปเจอเธอ


三、表心里面想做却没有结果 或 用心做却没有结果
造句:昨天我尝试等了他三个小时,但还是没能见到他。
           เมื่อวานฉันอุตส่าห์ไปคอยเขาตั้งสามชั่วโมง แต่ก็ยังไม่ได้พบเขา
        辛辛苦苦地送你出去国外读书,三年也不见你学到什么。
           อุตส่าห์ส่งไปที่เมืองนอกสามปี ไม่เห็นแกได้อะไรสักอย่าง